Daadkrachtig en vrij leven vanuit je hart!
                                        

Privacy Statement:

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van My Choice My Life of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:             Dilana Yeral

Onderneming:           My Choice My Life

Bezoekadres:            Paradeplaats 13

                                  4611 VX Bergen op Zoom

                                  Nederland

E-mail:                       Info@mychoicemylife.nl

Telefoonnummer:      +31 (0) 6 2891 0274      

Kvk-Nummer:            60236604    

 

My Choice My Life is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. My Choice My Life is verantwoordelijke in de zin van de AVG. My Choice My Life is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens My Choice My Life, waaronder HTTP://www.mychoicemylife.nl.

My Choice My Life verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door My Choice My Life opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door My Choice My Life Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor My Choice My Life om de overeenkomst uit te voeren.

My Choice My Life gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt My Choice My Life altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven


Door My Choice My Life worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, locatiegegevens en sofi-nummer; 

- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

- voor het rapporteren van Korte verslagen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, geboortedatum, sofi-nummer en locatiegegevens.

 Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt My Choice My Life altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan Info@mychoicemylife.nl.


 Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan My Choice My Life gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor My Choice My Life, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar Info@mychoicemylife.nl.

Het staat My Choice My Life vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van My Choice My Life ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van My Choice My Life. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van My Choice My Life. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van My Choice My Life.

 

E-mailen
Bellen