Daadkrachtig en vrij leven vanuit je hart!
                                        

Algemene Voorwaarden                                                          

1.   Als Life Coach 

1.1 Ga ik zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt. 

1.2 Doe ik alles wat in mijn vermogen zit om de klant/coachee verder te kunnen helpen. 

1.3 Respecteer ik de privacy van mijn klant/coachee. 

1.4 Ben ik open en eerlijk in mijn bevindingen en verwijs ik eventueel door naar derden.
 
2    De klant coachee (de natuurlijke persoon die gecoacht wenst te worden) 

2.1 Wordt gecoacht in aanwezigheid van één of beide ouders , indien minderjarig, altijd in overleg met een of ouders.

2.2 Is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens het coachingstraject.

2.3 De ouders van de klant/coachee dragen de verantwoordelijkheid voor datgene waar de klant/coachee  geen verantwoordelijkheid voor kan dragen.  
 
3    Vertrouwelijkheid 

3.1 Alles wat wordt besproken is en blijft vertrouwelijk.

3.2 Alles wat ik te weten kom over de cliënt houd ik geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd;  3.3 Tijdens het werken met jongeren zal ik al het mogelijke doen om de veiligheid en het belang van het kind voorop te stellen.

3.4 Life Coaching is een vorm van hulpverlenen. Ik draag zowel inhoudelijk als moreel verantwoordelijkheid voor de door mij gegeven coaching. 

3.5 Bij een wettelijke verplichting zal informatie verschaft worden en de geheimhouding verbroken kunnen worden.
 
4    Het dossier 

4.1 De Life Coach houdt een dossier bij van de klant/coachee zoals verplicht volgens de wet Persoonsregistratie. In het dossier staan onder meer de persoonlijke gegevens van de klant/coachee, de verrichte handelingen en het verloop van het begeleidingsproces; 

4.2 In het dossier worden alleen de gegevens bijgehouden die voor de begeleiding noodzakelijk zijn; 

4.3 Het dossier dat bijgehouden wordt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik en mag alleen door mij en (de ouders van de minderjarige) klant/coachee worden ingezien;

4.4 Anderen mogen het dossier alleen inzien als de cliënt uitdrukkelijk toestemming verleent; 

4.5 De klant/coachee mag altijd inzicht vragen in het eigen dossier met uitzondering van die gegevens die niet over de klant/coachee zelf gaan; 

4.6 De klant/coachee heeft het recht om schriftelijk verbetering te vragen van zaken die volgens hem/haar niet  juist in het dossier staan. Als de gewenste verbeteringen niet worden opgenomen in het dossier zal ik uitleggen waarom ik dat niet wil doen. De klant/coachee kan dan zijn verbetering zelf opschrijven. Deze zal aan het dossier toegevoegd worden.

4.7 De klant/coachee heeft recht op een kopie van het dossier of een gedeelte ervan. Daarvoor mag een redelijke vergoeding gevraagd worden; 

4.8 Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst wordt het dossier vernietigd.

4.9 Voor het dossier geldt verder wat er staat onder vertrouwelijkheid, specifiek de omstandigheden waaronder we de vertrouwelijkheid moeten of kunnen verbreken;  
 
5   Betaling

5.1 Betaling loopt via facturering. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden. 

5.2 Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Tariefsverhogingen worden van te voren aangekondigd via de website www.mychoicemylife.nl

5.3 Indien een betaling niet binnen 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur. Bij de tweede herinnering wordt  € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.  
 
6    Afzegging afspraak

6.1 Indien de afspraak moet worden geannuleerd of verzet dan moet dit minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden anders    wordt de afspraak wel in rekening gebracht.

6.2 Bij ziekte van de klant/coach kan deze afspraak wel op een ander tijdstip worden ingehaald zonder bijkomende kosten.  

7    Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 

7.1 De klant/coachee (en indien het een minderjarige betreft de ouders van de klant/coachee) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen  gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen.

7.2 Gevolgen van de adviezen c.q. de uitvoering daarvan blijft de verantwoordelijkheid van de klant/coachee of de wettelijke vertegenwoordiger.

7.3 Op de rechtsverhoudingen tussen ons en de klant/coachee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen ons en de klant/coach kennis te nemen.  

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op. 

E-mailen
Bellen